JAVNI POZIV

Osnovni cilj obuke je da se proširi krug pružalaca kvalitetne sistemske podrške institucijama u primeni rodno odgovornog budžetiranja kroz ceo budžetski proces, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i uspostavljenom praksom koja se primenjuje od 2016. godine. Podrška institucijama na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji i dalje je potrebna, kako bi se dovršila institucionalizacija i obezbedila puna primena ROB-a u budžetu svih budžetskih korisnika.

Published by
UN Women
Serbian