Priča

UN u Srbiji i partneri organizuju događaj "Život bez nasilja je poezija" kako bi podigli svest o rodno zasnovanom nasilju

05. decembar 2022.
Fotografija: © UN Serbia/Nebojša Petrović

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora
UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu