Naš rad na Ciljevima održivog razvoja u Srbiji

Kako UN podržava Ciljeve održivog razvoja u Srbiji

UN zajedno sa partnerima u Srbiji radi na postizanju Ciljeva održivog razvoja: 17 međupovezanih i ambicioznih Ciljeva koji se odnose na najveće razvojne izazove sa kojima se suočavaju ljudi u Srbiji i u celom svetu. U Srbiji, 20 agencija, fondova i programa rade zajedno kroz implementaciju Okvira za saradnju Ujedninjenih nacija sa Republikom Srbijom za održivi razvoj, kako bi podržali brži napredak prioriteta državnog razvoja, u skladu sa Agendom 2030 i procesima reforme u skladu sa smernicama EU.

Ciljevi održivog razvoja u Srbiji

Ciljevi održivog razvoja predstavljaju globalni poziv na akciju, kako bi sprečili siromaštvo, zaštitili životnu sredinu i klimu, i osigurali da svi ljudi žive u miru i prosperitetu. Ovo su ciljevi na kojima UN u Srbiji radi: