Priča

Ugrožena domaćinstva u Srbiji suočena sa jedinstvenim izazovima usled krize u Ukrajini

26. januar 2023.
Fotografija: © UNICEF Serbia/2023/Mačak

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

RCO
Kancelarija stalnog koordinatora
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu