Priča

Uticaj COVID-19 u Srbiji: Novi izveštaj Ujedinjenih nacija i poziv na akciju

28. septembar 2020.

Napisao/la

Tela UN-a uključena u ovu inicijativu

UNDESA
Odeljenje Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja
UN Women
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNECE
Ekonomska komisija Ujednijenih nacija za Evropu
UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu
UNFPA
Populacioni fond Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dečiji fond Ujedinjenih nacija
UNOPS
Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge
WHO
Svetska zdravstvena organizacija

Ciljevi koje podržavamo kroz ovu inicijativu